Spółki prawa handlowego

  • Zakładanie, przekształcanie, łączenie, likwidacja, rozwiązywanie spółek (w tym z udziałem kapitału zagranicznego);
  • obsługa korporacyjna bieżącego funkcjonowania spółek (w tym spółek z udziałem kapitału zagranicznego), m. in. zmiany wspólników (sprzedaż udziałów, ogółu praw i obowiązków), zmiany osobowe w organach, zmiany w kapitale zakładowym (podwyższenie/ obniżenie kapitału zakładowego, umarzanie udziałów), zatwierdzanie sprawozdań finansowych, przeznaczenie zysku/ straty, udzielanie absolutorium;
  • obsługa organów spółek, zgromadzeń, sporządzanie projektów dokumentów (m. in. uchwał i protokołów, statutów, umów spółek, aktów założycielskich oraz regulaminów);
  • obsługa prawna związana z organizacją finansowania działalności spółek (ze środków własnych/ obcych);
  • rejestrowanie oraz wprowadzanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym;
  • ustalenie i zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego do Centralnego Rejestru Beneficjentów rzeczywistych.